Sự khác nhau giữa khoản vay cá nhân và thẻ tín dụng

Tổng quan

Các khoản vay cá nhân và thẻ tín dụng đều cung cấp cách vay vốn và có nhiều điều khoản tín dụng tiêu chuẩn giống nhau. Trong các giấy tờ cho vay và thẻ tín dụng, bạn thường sẽ thấy các khoản tiền được cung cấp từ người cho vay với lãi suất cụ thể, các khoản thanh toán hàng tháng bao gồm tiền gốc và lãi, phí trả chậm và nhiều khoản thanh toán khác. Xử lý sai một trong hai loại tín dụng có thể làm giảm xếp hạng tín dụng của bạn, gây ra các vấn đề về các khoản vay, tiếp cận nhà ở tốt, tìm việc làm.

Sự khác nhau giữa khoản vay cá nhân và thẻ tín dụng

Bài học rút ra chính

  • Các khoản cho vay cá nhân cung cấp các khoản vay trong một lần ban đầu với lãi suất tương đối thấp hơn; chúng phải được hoàn trả trong một khoảng thời gian hữu hạn.
  • Thẻ tín dụng là một loại tín dụng quay vòng cung cấp cho người vay quyền truy cập vào các khoản tiền miễn là tài khoản vẫn ở trạng thái tốt.
  • Điểm tín dụng là một yếu tố chính ảnh hưởng đến việc phê duyệt và các điều khoản cho cả khoản vay cá nhân và thẻ tín dụng.
  • Các thỏa thuận cho vay cá nhân và thẻ tín dụng có thể được cấu trúc với nhiều điều khoản và điều khoản khác nhau.

Kết luận

Không phải tất cả tín dụng đều giống nhau. Các khoản vay cá nhân và thẻ tín dụng có thể được cấu trúc với nhiều quy định và điều khoản khác nhau. Các khoản vay cá nhân có lãi suất tương đối thấp hơn so với thẻ tín dụng nhưng phải được hoàn trả trong một khoảng thời gian nhất định. Thẻ tín dụng giúp bạn truy cập liên tục vào các khoản tiền và bạn chỉ trả lãi cho những số dư chưa thanh toán không được thanh toán kịp thời.